a:8462:{s:25:»1581201502513797057740800″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201503643420969664512″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201505383481067175936″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201506255187898007552″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201507125590132523008″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201508030867233046528″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201508914737948131328″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201509832564137787392″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201510731144042119168″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201511688666198573056″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201512615214929936384″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201513561754855014400″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201514487750072467456″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201515622569015771136″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201516564564865449984″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581201964369987086843904″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202401496920167022592″;a:5:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»2″;s:13:»source_sub_id»;s:24:»kedrovye_bochki_poisk_rf»;s:11:»source_text»;s:8:»{PHRASE}»;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202404773181886824448″;a:5:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»2″;s:13:»source_sub_id»;s:24:»kedrovye_bochki_poisk_rf»;s:11:»source_text»;s:8:»{PHRASE}»;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202405896068068802560″;a:5:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»2″;s:13:»source_sub_id»;s:24:»kedrovye_bochki_poisk_rf»;s:11:»source_text»;s:6:»PHRASE»;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202406290819855155200″;a:5:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»2″;s:13:»source_sub_id»;s:24:»kedrovye_bochki_poisk_rf»;s:11:»source_text»;s:6:»PHRASE»;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202408204195036397568″;a:5:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»2″;s:13:»source_sub_id»;s:15:»sauny_poisk_msk»;s:11:»source_text»;s:8:»{PHRASE}»;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202409212475116355584″;a:5:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»2″;s:13:»source_sub_id»;s:15:»sauny_poisk_msk»;s:11:»source_text»;s:6:»PHRASE»;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581202563170831928655872″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203170132859004387328″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203211161742864285696″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203215085576130658304″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203219299101183049728″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203222781150086823936″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203263746103090085888″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203301639905905475584″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581203780953409805352960″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581204381420419027042304″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581204965299453071196160″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205563384511011487744″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205565407150966046720″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205792189032997847040″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205798196925056417792″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205802667833003343872″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205807417958116360192″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581205818957277889036288″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581206050638511793504256″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581206160458751083020288″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581206769167176017379328″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581207386978620121546752″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581207956245809010311168″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581207990721839791865856″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581208330873021975756800″;a:3:{s:6:»source»;s:1:»2″;s:10:»source_sub»;s:1:»3″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581208491361996015403008″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581208495225637999476736″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581208498592452125392896″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581208522571324063744000″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581208580356183162880000″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581209169882821907447808″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581209767272548801708032″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581209770918064160768000″;a:2:{s:6:»source»;s:1:»1″;s:4:»goal»;i:0;}s:25:»1581210367117531063255040″;a:2:{s:6:»source